top of page

הריסה מבוקרת

תכנון וביצוע הריסת מבנים גדולים ומורכבים מבחינה הנדסית. הריסה כוללת או חלקית, אזרחית ותעשייתית.

קבלן רשום ברשם הקבלנים, מבוטחים בביטוח הריסות ייעודי, ליווי ממונה בטיחות, מהנדס אזרחי ומהנדס סביבה. קבלן מורשה לביצוע פירוק ופינוי אסבסט, על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה.
מסירת אישור התקשרות מאתר הטמנה מאושר - הנדרש במסגרת היתר הבניה/ ההריסה. מבצעים פינוי פסולת ההריסות לאתר הטמנה מורשה על פי חוק והנפקת אישורי הטמנה למזמין. גריסת פסולת בנין לגדלים שונים לשימוש חוזר.
יישום כל שיטות ההריסה המוכרות בעולם - החל מבאגר מספריים דרך ניסור יהלום והנפה במנוף ועד פיצוץ מבוקר וחומר נפץ שקט. בפרויקטים של הריסה חלקית כהכנה לשימור או שיפוץ - עבודה מול קונסטרוקטור ולפי תוכנית לביצוע מדויק.

עוד על הריסת מבנים

types of domolition.jpeg

ביצענו הריסה מבוקרת של מבנים רבים מסוגים שונים. להלן פירוט בקצה המזלג על הדגשים החשובים לתכנון וביצוע הריסה כוללת של סוגי המבנים השונים: בניני מגורים מבני מגורים...

more on harisa.jpg

תכנון וביצוע הריסה הנדסית של מבנים גדולים, בעלי רמת סיכון גבוהה, בהם יש חשש לנזק כתוצאה מביצוע הריסה של המבנה. מדובר במבנים בסביבה עירונית צפופה, מבנים בתוך מפעלים...

harisa explosion.jpg

הריסה בפיצוץ

אנו מבצעים הריסה של מבנים באמצעות פיצוץ יזום, לפי חוק ובהתאם לרישיון משרד העבודה. המטרה היא להקריס פנימה את המבנה הנהרס (implosion), בצורה נשלטת, ללא נזק סביבתי ותוך...

harisa betama.jpg

מקסימום בטיחות, מינימום זמן. הריסת מבנים בתוך העיר משלב מסירת אישורי התקשרות ועד לפינוי השטח ומסירת אישורי הטמנה ליזם. כל התהליך מבוטח בביטוח הריסות צד ג. להמשך...

demolition metjods.jpg

שלב התכנון תהליך התכנון מתחיל בסיור בשטח במסגרתו אנו מעריכים את הכמויות, המשקלים וההיקפים של הפרויקט. שלב זה נעשה באמצעות צוות המורכב לכל הפחות משני מהנדסים, מעריך...

partial demolition.jpg

הריסה של חלק ממבנה המיועד לשימור או לשיפוץ, הריסת קומות עליונות של מבנה, מתחמים שלמים ואזורים מוגדרים ומאושרים על ידי קונסטרוקטור. מדובר על עבודת הריסה נקודתית,...

general demolition.jpeg

תחת קטגוריה זו נמצאות עבודות ההריסה "הקלאסיות" במובן זה שהמטרה של מוציא המכרז או מוסר העבודה היא לקבל שטח נקי המוכן לייעודו העתידי, בניין מגורים, קניון, מתקן...

bottom of page