top of page

הסרת אסבסט

פירוק ופינוי אסבסט - קבלן מורשה לעבודות אסבסט

asbest.jpg

הסרת אסבסט

רוזנברג הריסות מציעה שירות הסרה ופינוי של לוחות אסבסט במסגרת עבודת ההריסה הכוללת או באופן נקודתי.

מרשם העוסקים באסבסט (מרשם בעלי הרישיונות העוסקים באסבסט)

אנו רשומים במרשם העוסקים באסבסט כקבלן מורשה לביצוע עבודות אסבסט - פירוק ופינוי. אנו מעסיקים סוקר אסבסט בעל רישיון סוקר במשרה מלאה. מאושרים על ידי משרד התמ"ת והמשרד להגנת הסביבה לביצוע עבודות אסבסט וטיפול באסבסט.אנו פועלים לפי הנחיות משרד העבודה, החוק והתקנות הרלוונטיות, וכמובן נהלי המשרד להגנת הסביבה - אגף אבק מזיק.

 

פירוק אסבסט, פינוי אסבסט, הטמנת אסבסט

אנו מטפלים עבור הלקוח בשלב הגשת הבקשה לפירוק האסבסט וכן בביצוע עצמו.האסבסט מפורק, מבודד ונארז ביריעות פוליאטילן עבה, ומפונה באריזות הנשלחות על ידי מוביל המאושר לכך פרטנית ישירות לאתר ההטמנה. האסבסט מטופל באופן קפדני ע"י צוותים מקצועיים המוכשרים לסוג זה של פירוק ומצוידים בציוד המגן והערכות המתאימות. צוותי הפירוק מנוסים ומודרכים על ידי מהנדס בעל רישיון לפירוק אסבסט הממונה על התחום בחברתנו. אנו מתעדכנים בהנחיות ותקנות חדשות באופן סדור ומשתתפים בהדרכות, רענונים וימי עיון של הועדה הטכנית לאבק מזיק.התהליך כולו מלווה ע"י מפקח מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה.

 

החוק למניעת מפגעי אסבסט 2011

חודש אוגוסט 2011 מהווה נקודת מפנה בכל הקשור לטיפול באסבסט והגישה של המחוקק בארץ לגביו. ניכרת עליית מדרגה בחומרת ההתייחסות של המדינה לנושא. אנו מודעים לכך ועוקבים אחרי ההתפתחויות ומכירים את הדגשים החשובים לביצוע העבודה. גישתנו לפירוק אסבסט נובעת מהחשיבות העצומה אותה אנו מייחסים לנזק הפוטנציאלי הגלום בו לסביבה ולאנשינו.

 

לקוחותינו פטורים מדאגות לגבי תוכניות הריסה, פינוי ובדיקות אויר, הכל נעשה במסגרת השירות שאנו מספקים.מאחורינו רשימה ארוכה של מבנים תעשייתיים ומפעלים שהכילו אסבסט בכמויות גדולות וכן דונמים רבים של סככות אסבסט אשר פונו והוטמנו באופן חוקי.כשירות נלווה, אנו מבצעים התקנה של לוחות אסכורית כתחליף לגגות שפורקו.

bottom of page