top of page

אישורי התקשרות

אישור התקשרות עם מטמנה להיתר בניה

מיחזור פסולת בניין.jpeg

אצלנו ניתן לקבל אישור התקשרות עם אתר מורשה לסילוק פסולת על ידי המשרד להגנת הסביבה.

האישור נדרש במסגרת בקשה להיתר בניה ומשמש כהוכחה לקיום של הסכם עם אתר/ מטמנה מורשים לפינוי פסולת.

כחברה שמבצעת הריסות מבנים שנים רבות, אנו נמצאים בקשר עם אתרי פינוי הפסולת בכל הארץ ומטפלים עבור לקוחותינו בהשגת האישור, ללא תוספת תשלום מעבר לעלות האישור עצמו, כנגד הצגת חשבונית מהאתר.

 

אנו מתמחים בהריסת מבנים גדולים בצורה מבוקרת ומבצעים גריסה ומיון ראשונים של הפסולת להפחתת נפח החומר שנשלח בסופו של תהליך לאתר ההטמנה. בכך אנו מפחיתים עבור הלקוח את עלויות ההטמנה וההובלה. לבקשת הלקוח אנו מעבירים אליו את החומר הגרוס והנקי לשימוש חוזר בשטח ובכך חוסכים עלויות נוספות של מילוי.

 

כפועל יוצא, ההריסה ירוקה לחלוטין ומשאירה חותם מינימלי על הסביבה.

גריסת חומר הריסות, אתר הריסה

bottom of page