top of page

שיטת העבודה בהריסה

סכימת עבודה בהריסה על קצה המזלג

הריסת חזית ומתחם שופרסל במסגרת הריסה חלקית בקניון.jpg

הריסת חזית ומתחם שופרסל במסגרת הריסה חלקית בקניון

שלב התכנון
תהליך התכנון מתחיל בסיור בשטח במסגרתו אנו מעריכים את הכמויות, המשקלים וההיקפים של הפרויקט. שלב זה נעשה באמצעות צוות המורכב לכל הפחות משני מהנדסים, מעריך כמויות ומנהל עבודה בפועל.הצוות מתייעץ בקולגות רלוונטיים מחו"ל ויודע לכמת את הפרויקט.
צוות התכנון מתאים פתרון הריסה מותאם ספציפית לכל פרויקט ומגבש את תוכנית ההריסה האידיאלית בהתאם לתנאים בשטח, מסגרת הזמנים ואילוצים נוספים. כן במסגרת השירות אנו מטפלים בהשגת רישיון הריסה.

בשלב זה אנו מעריכים את ערכו הכספי של החומרים והציוד באתר, ומקזזים אותו מעלות ההריסה.

שלב ההריסה
רוזנברג הריסות שואפת לאפשר ללקוח להמשיך בפעילות רגילה בזמן העבודות בשטח במטרה לצמצם ככל הניתן את ההפרעה למהלך החיים הנורמלי באתר ובסביבתו. בעת ההריסה ניתנת תשומת לב מיוחדת לאי ההפרעה לסביבה: רעש, אבק, לכלוך, תנועת רכבים וכיו"ב.
רוזנברג הריסות מתמחית בהריסה בסביבה אורבאנית ותעשייתית צפופה תוך שמירה על מבנים צמודים.

טיפול בתוצרי ההריסה
בשלב זה נגרסים שברי הבטונים וחלקי המתכת והברזל מופרדים ומועברים במשאיות להמשך תהליך המיחזור, המהווה חוליה בלתי נפרדת מתהליך ההריסה. הפסולת הנפלטת מתהליך הייצור ומתהווה במסגרת התהליך מועברת לאתרי הטמנה והאתר נשאר נקי.

למעשה, בסיום התהליך, האתר מוכן לשימוש חוזר.

bottom of page