top of page

ביטוח הריסות

כיסוי ביטוחי רחב לעבודות הריסה

Collision Coverage

אנו מבוטחים בביטוח הריסות ייעודי.
הסיכונים בעבודת הריסה רבים, ככל עבודה בתחום הבניה. קבלן מנוסה ומקצועי יכול להפחית את רמת הסיכון לכזו המאפשרת ביצוע העבודה.
אולם, קבלן אחראי, כמו גם מזמין אחראי ידאג לבטח את העבודות בביטוח מתאים. בפרויקט הריסה, מדובר בביטוח הריסה המותאם לסיכונים והמאפיינים המיוחדים של עבודת הריסה. לרוב, חברות הביטוח דורשות מהמזמין להחתים את קבלן ההריסות על נספח ביטוחי לכיסוי נזק מסוגים שונים. דרישה זו כופה על מזמינים וקבלנים לנהוג באחריות ואכן זהו מרכיב חשוב בבחירת קבלן לביצוע עבודות הריסה.

הניסיון של חברתנו בפרויקטים מורכבים של הריסה, והניסיון של חברות הביטוח בעבודה מולנו לאורך השנים, הביאו ליצירת מערכת יחסים של אמון ואחריות. חברות הביטוח מלוות אותנו מתחילת הפרויקט בסקירת השטח ומיפוי הסיכונים ועומדות מאחורינו בביצוע המשימות שלנו מדי יום.
.כל פרויקט מבוצע תחת כיסוי ביטוחי מתחילת העבודה ועד ליציאת אחרון הפועלים מהשטח.

bottom of page