top of page

הריסה בפיצוץ

שימוש בחומרי נפץ להקרסת מבנים בפיצוץ יזום

הריסה בפיצוץ מכתשים.jpg

הריסה בפיצוץ של מגדל מים,

במסגרת פרויקט הריסת מבנים בבאר שבע

אנו מבצעים הריסה של מבנים באמצעות פיצוץ יזום, לפי חוק ובהתאם לרישיון משרד העבודה.
המטרה היא להקריס פנימה את המבנה הנהרס (implosion), בצורה נשלטת, ללא נזק סביבתי ותוך ביצוע עבודות הכנה ומיגונים מתאימים. בדיקה סייסמית בנקודות מתואמות בזמן הפיצוץ, מודדת את השפעת הפיצוץ על מבנים סמוכים ומאפשרת ניטור בזמן אמת שלהן.

אנו מטפלים בכל נושא הרישוי של הפיצוץ מול הרשויות ותכנון הביצוע מקצה לקצה. הפיצוץ מבוצע בתיאום משטרה וכוחות ביטחון ומבוצע בהתאם לתוכנית הכוללת של הפרויקט.
יצוין, לא כל מבנה מתאים להריסה בפיצוץ. שימוש בטכניקה זו מבוצע במקרים בהם מניסיוננו והערכתנו המקצועית - יישום השיטה הוא המתאים ביותר לאחר בחינת יתר החלופות הטכניות והחלטה כי אין מניעה בטיחותית לבצעו. ההחלטה נקבעת בין היתר לפי קירבה לאוכלוסיה ולמבנים ורכוש, למצב הקונסטרוקטיבי של המבנה,  גודלו, גילו, והחומרים שממנו עשוי. לאחר ניתוח הנדסי של השפעת הפיצוץ ותוצאותיו, ועריכת תוכנית הקידוח והטעינה, ניגשים לביצוע, כאשר במסגרתו ממוגן המבנה למניעת רסיסים. 
יחד עם מומחה הפיצוצים שלנו ביצעו בעבר מספר הריסות של מבנים שונים באמצעות טכניקה זו, בין היתר בגשר עתלית מעל כביש החוףבביח"ר פניציה, במסגרת הריסה במפעל מכתשים באר שבע ועוד.

bottom of page