top of page

נקודות חשובות

להריסה בתוך מפעל

נקודות חשובות.jpg

מבנה בהריסה

1. בקיאים בהתנהגות קונסטרוקטבית של מבני מתכת, הן בבניה והן בפירוק.
2. מומחים בחיתוך מכני ללא אש וברשותנו כלי מכני הנדסי ייעודי לגזירת מתכת, בגובה, וללא אש.
3. קבלן רשום – רשומים בסיווג המתאים לביצוע עבודות הריסה ופירוק.
4. ביטוח הריסות ייעודי – המתאים לעבודות פירוק בתוך מפעלים לפי דרישות הביטוח של מפעלי תעשיה.
5. בטיחות – פועלים לפי תקני הבטיחות הנהוגים במפעלים כימיים, לפי תקני הבטיחות המחמירים ביותר. אנו בעלי ניסיון בעבודה במפעל בדימונה ומתקני ביטחון. מבצעים סקר סיכונים לפני תחילת עבודה ועובדים לפי תוכנית הריסה בשיתוף מנהל הפרויקט מטעם המפעל, מחלקת הבטיחות ומנהל המתקן.
6. מנהל עבודה וממונה בטיחות.
7. הכשרה – עובדינו מוכשרים לעבודה בגובה, הפורום הישראלי לבטיחות, נאמני בטיחות.

מבצעים פירוק מיכלים, סילוסים, ארובות, גשרים, מתקנים, מבני מתכת שונים. עובדים במקומות סגורים, מקומות צרים ובעלי גישה בעייתית.

bottom of page