top of page

מיחזור פסולת בניין

גריסת בטונים ופסולת בנין לשימוש חוזר

מיחזור פסולת בניין.jpeg

גריסת חומר הריסות, אתר הריסה

פסולת בניין הינה פסולת הנפלטת בתהליך ההריסה, להוציא מתכות וציוד (אשר מועבדים לשימוש חוזר בערוצים ייחודיים). מדובר על בטונים, בלוקים, אספלט, ציפויים אסתטיים, בידודים, תעלות וכל חומר אחר שנמצא באתר ומועד לפינוי.

לרשותנו מגרסות בגדלים שונים המסוגלות להתמודד עם חתיכות בטון גדולות מחוזקות ברגל עגול, ומפרידות בין האבן לברזל. פסולת הבנין ממויינת לגדלים שונים אם נדרש, או מעורבבים ליצירת מצע מיטבי להידוק ומילוי. אגרגטים המיועדים לשימוש חוזר מועברים לאתרי הריסה נוספים שלנו, או נמכרים לגורמי חוץ לשימוש חוזר. במקביל, תוצרי הברזל נשלחים לגריסה ומיחזור במפעלים של שותפינו למיחזור המתכת.
פסולת שאינה פסולת בנין (בטונים, בלוקים וכד') עוברת מיון ראשוני, מרוכזת ומועברת להמשך תהליך המיחזור באתרי מיחזור פסולת מתאימים. אותה שארית של תוצרי ההריסה מרוכזת בנפרד ומועברת במשאיות לאתרי הטמנה מורשים מטעם המשרד להגנת הסביבה.
על תהליך העברת החומר מתקיים מעקב שוטף וצמוד כך שכל רכב נרשם ומתקבל לגביו אישור פרטני מהמטמנה. יש לציין כי במקרה שבו הפסולת אינה מוטמנת לפי נהלי המשרד, האחריות המשפטית חלה על כל חוליות השרשרת, קרי - מוסר העבודה, הקבלן והמוביל. אשר על כן, אנו מקפידים על תהליך מבוקר וקפדני של העברת הפסולת ליעדה בצורה בטוחה לסביבה וללקוח.

 

התוצאה ללקוח היא:

  • ידידותיות לסביבה – פרויקט "ירוק"

  • הפחתת עלויות הטמנה של חומר (הקטנת נפח ושימוש חוזר בו)

  • הפחתת עלויות מילוי (שימוש חוזר בתוצרי הגריסה באתר)

  • תשלום עבור המתכת

bottom of page