top of page

עבודות מיוחדות

הנפות קיצוניות, ניסור יהלום בתנאי קיצון, עבודות הריסה מיוחדות

עבודות מיוחדות סילוסים מילובר מנוף.jpg

פירוק מפעלים - פירוק מתקן על ידי ניסור והנפה

בקטגוריה זו נכללים פרויקטי הריסה כוללת וחלקית המבוצעים בנסיבות קיצוניות כמו מגבלות ואילוצים קיצוניים, המוכתבים ע"י מוסר העבודה או תנאי סביבה הנגזרים מטבעו של הפרויקט. קיימות נסיבות קיצוניות רבות כדוגמת רמת סיכון גבוהה, מורכבות ההריסה, קירבת המבנה לאלמנטים אחרים, רגישות גבוהה של סביבת העבודה, מסגרת זמנים צפופה במיוחד, שעות פעילות, בעיות נגישות ועוד.

בעברנו מספר לא מבוטל של פרויקטים מיוחדים כמו הריסה בפיצוץ מבוקר של גשר פז הישן, גשר הרכבת בעתלית, ארובה 51 מ' בביח"ר אתא כורדאני, הריסה בפיצוץ של מגדל מים בתוך מפעל מכתשים באר שבע, 3 ארובות בגובה 60 מטר במפעל נשר רמלה, חיתוך כדורי הגז הגדולים בפי גלילות ורבים נוספים.

עבודות הריסה במקומות צרים בעלי נגישות נמוכה, פינוי במנהרות, פירוק ציוד ומכונות בגבהים או במקומות צרים, כל אלו דוגמאות נוספות לעבודות מיוחדות שאנו מבצעים.

bottom of page